biz hakdabiz hakda

HAINAR Gidravlik CO., 2007-nji ýylda gidrawlika şlang armaturlaryny, adapterleri we gidrawlik şlang gurnamasyny öndürip başlady, Önümimiziň görnüşi we esasy önümimiz ýokary basyşly gidrawliki armatura we şlang ýygnamak üçin.

14 ýyl ösenden soň, HAINAR Gidrawlik içerki müşderide we daşary ýurtly müşderilerde gowy abraý gazandy.Içerki bazardaky maşyn zawodyna gidrawliki ýokary basyşly şlang gurnama we armaturlary berýäris.Sanjym galyplaýjy maşyn, Gurluşyk tehnikasy, dag magdanlary we buraw maşynlary Gämi üçin balykçylyk enjamlary we ş.m. Häzirki wagtda gidrawlik şlang armaturlarymyzyň 40% -i, adapterler we gidrawliki çalt birikdirmeler Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Günorta Gündogar Aziýa eksport edilýär.

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Hainar sergisi: Elektrik geçirijisi we dolandyryş 2023

  Hainar-sergi çäreleri, duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.Şu ýyl aşakdaky “Exihibiton” -a gatnaşarys: Elektrik geçirijisi we dolandyryş 2023 Wagty: 24-27-nji oktýabr 2023 Salgysy: Şanhaý täze halkara sergi merkeziniň kabinasy: kesgitlenmeli (täzelener) Aşakda şu sergide görkezjek eksponatlarymyz 1.Hidraulic Fittings Hainar 43 seriýa / 70 seriýa / 71 seriýa 73 seriýa / 78 seriýa Hainar 43 seriýa üçin poslamaýan şlang armaturalaryny öndürip biler ...

 • OEM gidrawlik enjamlary

  Patenti saklaýan kompaniýa ýa-da önümi düşünjeden durmuşa geçirýän firma bolsun, asyl enjam öndürmek programmalary üçin takyklyk we takyklyk birinji orunda durýar.Önümiň iň amatly hili, hemmeler üçin peýdaly bolan bazara we ahyrky ulanyjy kanagatlandyrmagyna wagt gowulandyrýar.OEM suwuklyk dolandyryş mümkinçilikleriňizi Hainar Gidravlik enjamlary we adapterleri bilen güýçlendiriň.Önümlerimiz poslamaýan polatdan öndürilýär, güýçli, arassaçylyk we zaýalanmaga garşy göreşýär.OEM poslamaýan polatdan nähili peýda görýär?Önümçilik önümleri barada aýdylanda, OEM-ler ...

 • Nebit we gaz gurallary

  Nebit we gaz pudagy häzirki zaman jemgyýetiniň esasyny düzýär.Önümleri elektrik generatorlaryna, ýylylyk öýlerine energiýa berýär we ulaglary we uçarlary dünýäde harytlary we adamlary daşamak üçin ýangyç bilen üpjün edýär.Bu suwuklyklary we gazlary çykarmak, arassalamak we daşamak üçin ulanylýan enjamlar agyr iş şertlerinde durmalydyr.Çylşyrymly gurşawlar, hil materiallary Nebit we gaz pudagy tebigy baýlyklara girmek we bazara çykarmak üçin köp sanly ýöriteleşdirilen enjamlary ulanýar.Stokarky akymdan orta akym paýlanyşyna we aşaky akym arassalanyşyna çenli köp amallar saklamagy we mo ...

 • Himiki goşundylar üçin gidrawliki enjamlar

  Himiki gaýtadan işlemegiň öndürijiligi artykmaçlygy Himiki önümçilik desgalary gije-gündiziň dowamynda işleýändigi sebäpli enjamlaryň ýüzleri çygly, kaustiki, abraziw we kislotaly maddalar bilen hemişe aragatnaşykda bolýar.Aýratyn amallar üçin aşa yssy ýa-da sowuk temperaturalara garşy durmaly we arassalanmak aňsat bolmaly.Himiýa pudagy üçin poslamaýan polat turba armaturlary köp peýdalary hödürleýär.Demir esasly garyndylardan ybarat bu maşgala gaty, poslama garşy we arassaçylyk.Takyk öndürijilik aýratynlyklary derejelere görä üýtgeýär, ýöne umumy häsiýetler şulary öz içine alýar: • Estetiki görnüş • Poslamaýar • Durab ...